Garantie
guarantee.gif

Garantie bij cbwinkel-nl

  • CBwinkel geeft garantie op nieuwe zaken, originele onderdelen en handelsproducten overeenkomstig de bij de fabrikant/importeur/leverancier bij tijdstip van de aflevering geldende garantiebepalingen.

  • Reparatie-opdrachten worden door CBwinkel uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen bij de reparatie-opdracht omtrend het te bereiken resultaat redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden van CBwinkel kan worden verlangd.

  • Op samenvoegende producten en onderdelen geeft CBwinkel geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

  • Elke garantie vervalt indien de opdrachtgever gedurende de garantie termijn zelf of door derden herstellingen aanbrengt c.q. laat aanbrengen.

  • De aansprakelijkheid van CBwinkel voor haar herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat CBwinkel voor herstel en/of vervanging in Nederland zou hebben gedragen.

  • Indien CBwinkel bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen moet vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van CBwinkel.

  • Onverminderd voren bepaalde is CBwinkel nimmer aansprakelijk terzake van manco leveringen, als de opdrachtgever jegens de vervoerder daaromtrent generlei bemerkingen bij aflevering heeft gemaakt c.q. op de vrachtbrief een voorbehoud heeft gemaakt bij ondertekening voor aflevering.

  • Evenmin is CBwinkel aansprakelijk voor schade, die aan de zaken is ontstaan en uiterlijk waarneembaar was en waaromtrent de opdrachtgever jegens de vervoerder generlei voorbehoud bij aflevering heeft gemaakt.